Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_131

131 Lại có sóng gió “Những chuyện này của cô, trong giới này mấy ai không biết? Bây giờ cô cũng là hồng nhân, chỉ cần mượn được hướng gió này mà bước lên trên vài bước, chờ khi cô thành Đại Minh tinh, không có ai còn tìm hiểu quá trình, cô xem Mạc… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_131