Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 55

Chương 55: Tiểu thị vệ đến [1] Họp báo lần này thành công không thể nghi ngờ, nhưng mà sau sự thành công đó Tần Thái Nhiên hao tổn bao nhiêu nhân lực tài lực cũng không biết được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, trên báo chí, internet đều là hình ảnh của Tiêu… Continue reading Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 55