Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương “Vương gia, Lăng công tử vài lần tìm ngài, dựa theo ngài phân phó, ta dặn xuống dưới, hắn sẽ không hỏi nữa . Phát giác công lực bị chế hậu, Lăng công tử từng hỏi quata trong đồ ăn có dược, trùng hợp vào đúng ngày Vương gia cho đình… Continue reading Bạch vũ một thạch lăng_ Đệ thập tứ chương